måndag 24 december 2012

LUCKA 24


Luce Evangelium
Capitel 2


Det begaf sig i den tiden, at af Kejsar Augusto utgick et bud, at all werlden skulle beskattas. Och denna beskattning war den första, och skedde under den höfdingen öfwer Syrien, Cyrenio. Och de gingo alle, hwar uti sin stad, til at låta beskatta sig. Så for ock Joseph up af Galileen, af den staden Nazareth, in uti Judeska landet, til Davids stad, som heter Bethlehem; ty han war af Davids hus och slägt; På det han skulle låta beskatta sig, med Maria, sin trolåfwada hustru, hwilken hafwandes war.
Så begaf sig, medan de woro der, wordo dagarne fullbordade, at hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödda Son, och swepte honom i lindakläder, och lade honom neder i en krubbo; ty dem war icke rum i herbergena.
Och i den samma ängden woro någre herdar, de der wakade, och höllo wård om nattene öfwer sin hjord. Och si, Herrans Ängel stod när dem, och Herrans klarhet kringsken dem, och de wordo storliga förfärade. Och sade Ängeln til dem: Warer icke förfärade: Si, jag bodar eder stor glädje, hwilken allo folkena wederfaras skall; Ty i dag är eder födder Frälsaren, som är Christus, Herren, i Davids stad. Och detta skall wara eder för tekn: I skolen finna Barnet swept i lindakläder, nederlagdt i en krubbo. Och strax wardt med Ängelen et stort tal af den Himmelska härskaran, de der lofwade Gud och sade: Ära ware Gud i högdene, och frid på jordene, och menniskomen en god wilje. Och det begaf sig, at Änglarne foro ifrå dem up i himmelen, och herdarne begynte säga emellan sig: Låter oss nu gå til Bethlehem, och se det, som wi hafwe hört skedt wara, det Herren oss uppenbarat hafwer.
Och de gingo hasteliga, och funno Maria, och Joseph, och Barnet nederlagdt i krubban. Och då de det sett hade, beryktade de ut hwad dem sagdt war om detta Barnet. Och alle de det hörde, förundrade sig på de ting, som dem sagd woro af herdarna.
Men Maria gömde all dessa ord, betraktandes dem i sitt hjerta. Och herdarne gingo tilbaka igen, prisade och lofwade Gud öfwer allt det de hört och sett hade, såsom dem sagdt war.

(Karl XII:s Bibel 1873, http://bibeltemplet.net/bibelnonline/KarlXII/info-kxii.html)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar